Cole Haan Grand

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "Gebruiksvoorwaarden") is het definiëren van de voorwaarden voor toegang en gebruik van de Websites colehaan.be (be.colehaan.eu), colehaan.cz (cz.colehaan.eu), colehaan.dk (dk.colehaan.eu), colehaan.ee (ee.colehaan.eu), colehaan.fi (fi.colehaan.eu), colehaan.hr (hr.colehaan.eu), colehaan.hu (hu.colehaan.eu), colehaan.ie (ie.colehaan.eu), colehaan.it (it.colehaan.eu), colehaan.lu (lu.colehaan.eu), colehaan.lv (lv.colehaan.eu), colehaan.nl (nl.colehaan.eu), colehaan.si (si.colehaan.eu), colehaan.sk (sk.colehaan.eu) (hierna de "Website") evenals de rechten en verplichtingen bij het gebruik ervan door elke gebruiker (hierna de "Gebruiker").

Artikel 1: Toepassing en afdwingbaarheid van de Gebruiksvoorwaarden

1.1. De Website wordt gepubliceerd door COLE HAAN INTERNATIONAL B.V., Herengracht 576, 1017 CJ Amsterdam, Nederland, geregistreerd in het Nederlandse Handelsregister onder nummer 56982437 (hierna "het Bedrijf" of "Cole Haan").

1.2. Het gebruik van de Website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden, waarvan de Gebruiker verklaart deze volledig te hebben gelezen en begrepen. Gebruikers die het niet eens zijn met enig deel van de Gebruiksvoorwaarden mogen de Website niet blijven gebruiken.

1.3. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn online beschikbaar en toegankelijk. Ze zijn van kracht vanaf de datum van publicatie en geldig tot ze worden vervangen door nieuwe Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen elke eerdere versie.

1.4. Gebruikers aanvaarden uitdrukkelijk dat het Bedrijf het recht behoudt om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder enig recht op compensatie. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat ze de Website gebruiken in overeenstemming met de laatste geldende Gebruiksvoorwaarden.

Laatste update van deze Gebruiksvoorwaarden: januari 2024.

Artikel 2: Toegang tot de Website

2.1. De Website is bedoeld voor gebruik door Gebruikers die de Website benaderen vanuit Nederland, de Republiek Ierland, Denemarken, Finland, Zweden, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slowakije of Slovenië of wier gebruikelijke woonplaats zich in een van deze landen bevindt.

2.2. De Website is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker met toegang tot internet. Alle kosten voor toegang tot en gebruik van de Website en de inhoud ervan, inclusief hardware-, software- en internettoegangskosten, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Het Bedrijf garandeert niet de beschikbaarheid van de Website, noch de beschikbaarheid van enig deel van de inhoud ervan. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Website op elk moment te wijzigen. Het Bedrijf streeft ernaar de Website regelmatig bij te werken, maar garandeert niet dat de inhoud van de Website nauwkeurig, volledig of actueel is.

2.3. De Website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Gebruikers verbinden zich ertoe de Website niet voor commerciële of professionele doeleinden te gebruiken. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies in verband met het gebruik van de Website door een Gebruiker voor zakelijke of professionele doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van winst; verlies van bedrijf; verlies van goodwill en/of andere soortgelijke verliezen; verlies van verwachte besparingen; verlies van eigendom; verlies van contracten; verlies van gebruik; of enige speciale, indirecte, gevolg- of louter economische schade, verlies, kosten of uitgaven.

Artikel 3: Inloggegevens

Gebruikers zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van het wachtwoord dat ze kiezen en het e-mailadres of andere inloggegevens die ze registreren bij het gebruik van de Website (de "Inloggegevens") en zijn aansprakelijk voor eventuele financiële of andere gevolgen daarvan. Gebruikers moeten hun Inloggegevens vertrouwelijk houden. Gebruikers verbinden zich ertoe hun Inloggegevens niet aan derden bekend te maken. Gebruikers moeten het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen van enige ongeoorloofde bekendmaking, gebruik of toegang tot hun Inloggegevens via support.europe@colehaan.eu. Als het Bedrijf redelijke gronden heeft om te geloven dat de beveiliging van de Inloggegevens van een Gebruiker in gevaar is, of dat een Gebruiker niet heeft voldaan aan enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de toegang van die Gebruiker tot de Website op te schorten.

Artikel 4: Links

4.1. De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden ("Externe Sites") uitsluitend voor informatiedoeleinden. Cole Haan heeft geen controle over de inhoud van de Externe Sites. Externe Sites worden beheerd door derde bedrijven die niet verbonden zijn met Cole Haan. De aanwezigheid van een hyperlink naar een Externe Site op de Website mag niet worden opgevat als een goedkeuring door Cole Haan van de Externe Site of de inhoud ervan. Cole Haan aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de inhoud, reclame, producten, diensten of andere informatie of gegevens beschikbaar op of vanaf een Externe Site. Gebruikers erkennen dat zij als enige verantwoordelijk zijn voor het raadplegen en gebruiken van een Externe Site. Cole Haan is niet aansprakelijk voor enige daadwerkelijke of vermeende schade of verlies voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op een Externe Site.

4.2. Het Bedrijf keurt de creatie van hyperlinks naar de startpagina van de Website goed, op voorwaarde dat dergelijke links op een manier worden gemaakt die de belangen, goodwill, reputatie of merkbeeld van Cole Haan niet schaadt en volledig voldoet aan alle van toepassing zijnde wettelijke en regelgevende vereisten ("Autorisatie"). Cole Haan behoudt zich het recht voor om de Autorisatie naar eigen goeddunken en op elk moment en zonder kennisgeving in te trekken. Bij het maken van een link naar de startpagina is het ten strengste verboden: (a) een hyperlink te creëren die de indruk wekt van enige vorm van goedkeuring, associatie, partnerschap of ondersteuning namens Cole Haan van de Gebruiker of een derde partij; (b) voor een persoon (de "Linker") om een hyperlink naar de Website te maken op een Externe Site waarvan de Linker niet de eigenaar is; (c) een link naar de Website te maken op een Externe Site waarvan het bestaan of de inhoud schadelijk kan zijn voor de belangen, reputatie, goodwill of merkbeeld van Cole Haan; (d) diepe links te maken naar het geheel of een deel van de Website met behulp van een framing- of in-line linking-techniek; en/of (e) te linken naar een ander deel van de Website dan de startpagina. Om een hyperlink buiten de Autorisatie van dit artikel aan te vragen, neem contact op met support.europe@colehaan.eu.

Artikel 5: Beveiliging

5.1. Gebruikers verbinden zich ertoe het juiste functioneren van de Website niet te verstoren en geen handelingen uit te voeren die kunnen leiden tot frauduleuze toegang. In het bijzonder moeten ze ervoor zorgen dat ze geen virussen of enige andere schadelijke technologieën introduceren naar of via de Website.

5.2. Het Bedrijf zal zich naar beste vermogen inspannen, in overeenstemming met goede praktijken, om de Website te beveiligen. Het kan geen absolute beveiliging garanderen. Gebruikers verklaren dat ze de kenmerken, beperkingen en gevaren van het internet accepteren en erkennen. Gebruikers wordt gevraagd elk probleem met betrekking tot het gebruik van de Website onverwijld aan het Bedrijf te melden. Gebruikers verbinden zich ertoe operationele en up-to-date antivirussoftware te installeren voordat ze de Website doorzoeken.

5.3. Gebruikers accepteren alle gepaste maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen of andere anomalieën van welke aard dan ook op het internet, en het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een nalatigheid van een Gebruiker om aan deze beveiligingsverplichting te voldoen.

Artikel 6: Gepast online gedrag

Gebruikers erkennen en aanvaarden uitdrukkelijk dat ze de Website niet zullen gebruiken voor illegale doeleinden. Gebruikers accepteren het gebruik van de Website in overeenstemming met de geldende regelgeving en mogen over het algemeen niet de belangen, reputatie of het merkbeeld van Cole Haan schaden. Gebruikers mogen onder andere niet: inhoud, in welke vorm dan ook, verspreiden, verzenden, sturen of weergeven die verband houdt met xenofobie, racisme, aanzetten tot rassenhaat, pedofilie of pornografie, oproepen tot moord, of die lasterlijk of beledigend is; inhoud verspreiden, verzenden, sturen of weergeven, in welke vorm dan ook, die inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals auteursrecht, handelsmerk, octrooi- en ontwerprechten, of enig ander intellectueel eigendomsrecht, of het recht op privacy; een andere persoon of entiteit nabootsen, wettelijke of andere kennisgevingen vervalsen of verwijderen; het gebruik van de Website door andere personen beperken, inclusief door middel van een denial-of-service-aanval; elk robot, spin, website-zoek-/hersteltoepassing of ander apparaat gebruiken om een deel van de Website op te halen of te indexeren of gebruikersinformatie te verzamelen voor een ongeautoriseerd doel; gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen creëren; ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot de Website, de server waarop de Website wordt gehost, of een andere server, computer of database die is verbonden met de Website; en/of virussen, wormen, gebreken, Trojaanse paarden of andere destructieve elementen verzenden. Elke schending van deze clausule kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke vervolging.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1. De Website, handelsmerken, logo's en elk ander onderscheidend teken van het Bedrijf zijn exclusief eigendom van het Bedrijf en/of zijn partners en/of derden en kunnen worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht (hierna aangeduid als "Bedrijfseigendom"). Het is daarom verboden om het genoemde Bedrijfseigendom te kopiëren, te wijzigen, te reproduceren, te verspreiden, te publiceren, te integreren op welk medium dan ook, aan te passen, over te dragen of toe te wijzen, te licentiëren, sublicentiëren, als zekerheid te geven of op enige andere manier het genoemde Bedrijfseigendom door te geven, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf of de rechthebbende. Het Bedrijf verleent Gebruikers alleen een niet-exclusief, persoonlijk, niet-overdraagbaar recht op toegang tot de Website overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden.

7.2. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software voor het extraheren van gegevens van de Website (datamining, web scraping, tekst- of datamining) is verboden. Het Bedrijf behoudt zich uitdrukkelijk zijn rechten voor in dit verband, met name door toepassing van Artikel 4.3 van Richtlijn (EU)

7.3 Gebruikers erkennen uitdrukkelijk en aanvaarden dat het Bedrijf het recht heeft om, in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook, gebruik te maken van alle feedback, ideeën, meningen, opmerkingen, suggesties, gegevens, of enige andere vorm van informatie die door Gebruikers aan het Bedrijf wordt verstrekt, zonder recht te hebben op enige vorm van vergoeding.

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

De verwerking van persoonlijke gegevens door Cole Haan in verband met de verstrekking van de Website wordt beheerst door de Privacyverklaring van het Bedrijf.

Artikel 9: Cookies

Het begrip cookies en trackers, in de ruimste zin genomen, omvat alle niet-uitvoerbare tekstbestanden, trackers, webbakens en andere technologieën voor het verzamelen van informatie met betrekking tot het browsen van de Gebruiker en de interacties van de Gebruiker op de Website, opgeslagen door de browser van hun apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon) tijdens het browsen op de Website (hierna "Cookies").

Het Bedrijf maakt gebruik van cookies in overeenstemming met de Privacyverklaring .

Artikel 10: Online verkoop op de Website

Alle online verkopen op de Website worden beheerst door onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 11: Overdracht

Het Bedrijf kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden vrijelijk overdragen.

Artikel 12: Diversen

Het verzuim van het Bedrijf om deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment af te dwingen, mag niet worden opgevat als een afstand van een van haar bepalingen op een later tijdstip. Indien een of meer bepalingen hierin ongeldig zouden worden verklaard of als zodanig zouden worden beschouwd op grond van wet of regelgeving, of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en reikwijdte. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in het Engels en Nederlands. Vertaalde versies worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Voor zover een vertaalde versie van onze Gebruiksvoorwaarden in strijd is met de Engelse of Nederlandse versie, prevaleert de Engelse of Nederlandse versie. Voor Klanten woonachtig in Nederland gelden de Nederlandstalige Gebruiksvoorwaarden. Voor Klanten woonachtig in Frankrijk gelden de Franstalige Gebruiksvoorwaarden op de Franstalige Website.

Artikel 13: Toepasselijk recht en klachten

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder het Nederlandse recht, met inachtneming van de dwingende regels van het land van verblijf van de consument. Aangezien de Website aan Gebruikers wordt geleverd door het Bedrijf, worden Gebruikers uitgenodigd om eventuele klachten te melden aan het Bedrijf via support.europe@colehaan.eu.

Back to top

Thanks for signing up!

Now: Click “Create Account” below, and you’ll be a member before you know it.